برنامه زمان‌بندی جشنواره

بخش اول
بخش دوم
هفته پژوهش و فناوری، بخش دانشگاهی
بخش سوم
بخش چهارم

رویداد اصلی