دكتر بيژن رنجبر معاون محترم پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي پنجشنبه ۲۳ آذر از غرفه ی حرف حساب در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار دیدن کردند.