جلسه سوم دبیرخانه رویداد

در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶ سومین نشست تیم اجرایی سومین دوره حرف حساب پایان نامه در ۳ دقیقه در ساعت ۱۷در ساختمال خوارزمی دانشگاه تربیت مدرس ، با حضور آقای دکتر شهروز شریعتی مدیر سیاستگذاری و برنامه ریزی و اقای رجایی دبیر دبیران و مسئولین کمیته های مختلف برگزار گردید.

محور اصلی این جلسه توافق بر طرح نهایی پوستر ارائه شده توسط کمیته ی هنری و نحوه ی دریافت آثار و چگونگی داوری اثار بود.

در پایان در بخش کمیته ی علمی ، توافق کلی پیرامون تقسیم بندی گروه های علمی در داوری اولیه و اضافه کردن بخش بین الملل و دریافت اثار در دو بخش ارئه شفاهی و ارائه پوستر و نحوه ی امتیاز بندی داوران حاصل شد.