دکتر بیژن رنجبر

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد

دکتر محمد تقی احمدی

ریاست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر برات قبادیان

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت

دکتر مختار جلالی جواران

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر یعقوب فتح اللهی

معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد جواد ناطق

معاون فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر جورابلو

عضو هیئت علمی

دکتر فتح الله امی

ریاست پارک علم و فناوری مدرس